فکر کن، افکارت را منظم‌نما، یک رویه ثابت پیش‌گیر، به سوی هدف رو.