ننه قمر و سوسکهای مزاحم

این کمیک استریپی که ملاحظه می کنید قبلاً در مجله طنز بقچه چاپ شده . ستونی ثابت با عنوان ماجراهای ننه قمرکه طرفداران زیادی هم داشت .
ننه قمر و سوسکهای مزاحم