حیواناتی که تنها مادرشان ظاهر آنها را دوست دارد

موش کور لخت، بومی کنیا یکی از حیواناتی است که دارای غریب ترین ظاهر است

حیواناتی که تنها مادرشان ظاهر آنها را دوست دارد

کرکسی که داعیه دار عنوان زشت ترین حیوان است

حیواناتی که تنها مادرشان ظاهر آنها را دوست دارد

مورچه خوار فلس دار از پستانداران فلسدار در آسیا و آفریقا است

حیواناتی که تنها مادرشان ظاهر آنها را دوست دارد

میمونهای پوزه دار با شکمهای برآمده

حیواناتی که تنها مادرشان ظاهر آنها را دوست دارد

شیطان تاسمانی که دارای یکی از قوی ترین آرواره ها در میان حیوانات است

حیواناتی که تنها مادرشان ظاهر آنها را دوست دارد

قورباغه دریاچه تیتیکاکا که دارای یک لایه های وسیع پوستی است که می تواند به جذب اکسیژن کمک کند

حیواناتی که تنها مادرشان ظاهر آنها را دوست دارد

عنکبوت بابون طلایی

حیواناتی که تنها مادرشان ظاهر آنها را دوست دارد

سولنودون ساکن در کارائیب با بینی بلند

حیواناتی که تنها مادرشان ظاهر آنها را دوست دارد

میمون بله قربان گو با گوشهای بزرگ، دم پرپشت و پوشش پشمالو، دندانهای موشی و انگشتهای بلند

حیواناتی که تنها مادرشان ظاهر آنها را دوست دارد

سایگا از پستاندارانی که گونه آنها به شدت در خطر است و تنها در بخشهایی است استپ سیبریه اى و بخشهایی از قزاقستان یافت می شوند

حیواناتی که تنها مادرشان ظاهر آنها را دوست دارد