دیدنی های قشنگ روز - قسمت بیست و پنجم

سيل و رانش زمين در برزيل

دیدنی های قشنگ روز - قسمت بیست و پنجم

صرف ناهار دانش آموزان در مدرسه اي دولتي در جامو هند

دیدنی های قشنگ روز - قسمت بیست و پنجم

زدن هزاران قفل آرزو به نرده هاي كنار رود راين در آلمان

دیدنی های قشنگ روز - قسمت بیست و پنجم

ماهيگيران مشغول بيرون كشيدن تور ماهيگري از دريا در ساحل كراچي پاكستان

دیدنی های قشنگ روز - قسمت بیست و پنجم

تحمل يك مرد چيني درون برف و يخ به مدت 33 دقيقه

دیدنی های قشنگ روز - قسمت بیست و پنجم

برخورد يك دستگاه كاميون به خانه اي در شهر ويپردورف در شرق آلمان

دیدنی های قشنگ روز - قسمت بیست و پنجم

كشف كوچكترين قورباغه جهان. اين قورباغه كمتر از يك سانت است

دیدنی های قشنگ روز - قسمت بیست و پنجم

بارش برف در كشمير

دیدنی های قشنگ روز - قسمت بیست و پنجم

اجراي برنامه ژيمناست آلماني در مسابقات ژيمناستيك در بريتانيا

دیدنی های قشنگ روز - قسمت بیست و پنجم

زنان هندي در مسابقه سنتي "رانگولي" در حيدر آباد

دیدنی های قشنگ روز - قسمت بیست و پنجم

بدون شرح!

دیدنی های قشنگ روز - قسمت بیست و پنجمدیدنی های قشنگ روز - قسمت بیست و پنجمدیدنی های قشنگ روز - قسمت بیست و پنجم