دیدنی های قشنگ روز - قسمت چهل و چهارم

رتیل بزرگ و وحشتناک

دیدنی های قشنگ روز - قسمت چهل و چهارم

استخدام در ارتش هند

دیدنی های قشنگ روز - قسمت چهل و چهارم

ثروتمند‌ترین آشپز دنیا

دیدنی های قشنگ روز - قسمت چهل و چهارم

پسر ۳۰ انگشتی زیر تیغ رفت

دیدنی های قشنگ روز - قسمت چهل و چهارم

دی جی جوجه!

دیدنی های قشنگ روز - قسمت چهل و چهارم

زود قضاوت نکنید

دیدنی های قشنگ روز - قسمت چهل و چهارم

لقمه بزرگتر از دهان

دیدنی های قشنگ روز - قسمت چهل و چهارم

خروس ۶۵۰ هزار تومانی!

دیدنی های قشنگ روز - قسمت چهل و چهارم

ضعیف کشی به این میگن...

دیدنی های قشنگ روز - قسمت چهل و چهارم

به نقل از عصر ايران